Arkki Module 1A

Module 1A là học phần đầu tiên trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Ở học phần này, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng cho các chủ đề và kỹ năng được đào sâu và mở rộng trong các học phần. Chúng ta suy ngẫm, lập kế hoạch, vẽ và xây dựng từ tất cả các loại vật liệu xây dựng mô hình khác nhau. Chủ đề trong học phần này là những yếu tố cơ bản trong kiến trúc, ví dụ như màu sắc, hình khối, cấu trúc và không gian. Những học viên học cách phân loại, mô tả, giải thích, xác định, thử nghiệm và kiểm tra ý tưởng của mình thông qua các dự án thú vị và giáo dục liên quan đến các thách thức trong cuộc sống thực. Module 1A phù hợp cho trẻ từ 6-9 tuổi.