Arkki Module 1B

Module 1B là học phần thứ hai trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Học phần này giúp học viên hiểu sâu hơn về những yếu tố khác nhau của không gian, kiến trúc và môi trường từ những sản phẩm nội thất đến quy mô thành phố. Chương trình của học phần này đan xen các môn học khác nhau thông qua công việc dự án, và dạy các phương pháp nghệ thuật thông qua các hoạt động thực hành. Học viên học cách xem xét các lý thuyết và ý kiến thay thế và tìm ra quan điểm về các vấn đề. Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có được một bức tranh rộng lớn về kiến trúc là gì, và học được những điều cơ bản của công việc dự án và quy trình thiết kế. Module 1B phù hợp cho những trẻ 6 -9 tuổi đã hoàn thành Module 1A.