Arkki Module 2A

Module 2A đem đến cho học viên những chủ đề phong phú bao gồm quy mô, tỷ lệ con người, cấu trúc và lịch sử cũng như thiết kế kiến trúc và quy hoạch thành phố. Các học viên thực hành các nguyên tắc như đo lường, chiều dài, khối lượng và các đơn vị đo lường khác nhau.

Nhận thức về không gian và môi trường được nâng cao trong các dự án. Module này giới thiệu đến kỹ thuật mới của biểu hiện nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy sự coi trọng trải nghiệm người dùng đối với không gian. Học viên sẽ tham gia vào các dự án dựa trên hiện tượng và thực hành các kỹ năng như tư duy thiết kế, giải quyết vấn đề phức tạp, và hợp tác thông qua công việc nhóm.

Các dự án thực hành là các hoạt động khám phá, sáng tạo và thử nghiệm trong đó các giải pháp trực quan, vật liệu và kỹ thuật khác nhau cũng như phương pháp xây dựng được sử dụng một cách sáng tạo. Học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng cảm xúc để củng cố lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Module 2A thích hợp cho học sinh từ 7 đến 10 tuổi, đã hoàn thành khóa học 1A và 1B.