Arkki Module 4B

Module 4B là cấp độ nâng cao tiếp theo sau 4 A và thu hút học viên vào hiện tượng thực tế thông qua các hoạt động đa ngành, cả thông qua các thử thách cá nhân cũng như các dự án hợp tác và làm việc nhóm.

Học viên sẽ đi sâu vào thế giới của các đồ vật và hiện vật cũng như các thực thể lớn hơn. Các chủ đề bao gồm thiết kế đồ nội thất, kỹ thuật và kỹ thuật vẽ 3D. Thông qua các dự án khác nhau, các kỹ năng thủ công được thực hành cũng như tư duy toán học và 3D. Dạy và học phát triển khả năng học tập của học viên để phát huy tính hữu dụng của toán học trong cuộc sống của học viên và rộng hơn là trong xã hội.

Các dự án thúc đẩy các kỹ năng như tổng hợp, phân tích và lý luận. Các quy trình làm việc sáng tạo và kinh nghiệm tích cực củng cố lòng tự trọng và thúc đẩy niềm vui học tập. Kỹ năng thể hiện được thực hành với trọng tâm là phát triển kỹ năng hợp tác và tương tác.