CHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN

Toàn chương trình có 30 học phần với 300 dự án nối tiếp nhau, cung cấp 1,500 giờ học cho trẻ em đến chơi và phát triển tư duy sáng tạo. Mỗi học phần có 10 dự án, kéo dài 15 – 20 buổi, bao gồm một chuyến ngoại khóa, và một triển lãm cho Ba Mẹ và người thân đến xem. Mỗi dự án là một trải nghiệm chơi đùa độc đáo, hấp dẫn và kích thích sáng tạo, mà trẻ cần áp dụng tư duy thiết kế, hệ thống kiến thức và kỹ năng liên ngành STEAM vào để thực hiện. Thông qua làm việc với rất nhiều chủ đề, đối tượng và nguyên vật liệu khác nhau, trẻ dần mở rộng vốn “ngôn ngữ” sáng tạo của mình, phát triển tư duy, kiến thức, các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của Thế kỷ 21.

Arkki Module 1A

Module 1A là học phần đầu tiên trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Ở học phần này, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng cho

Arkki Module 1B

Module 1B là học phần thứ hai trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Học phần này giúp học viên hiểu sâu hơn về những yếu tố khác nhau

Arkki Module 2A vn

Arkki Module 2B vn

Arkki Module 3A vn

Arkki Module 3B vn

Arkki Module 4A vn

Arkki Module 4B vn

Arkki Module 5A vn